Algesiology & Drug Research

ONLINE FIRST

  1. Research conerning the regenerative effect of a silver nanodispersion in water-oil emulsion on skeletal muscle. Hagiu B. A., Ungureanu L. B., Sandu I., Mungiu O. C.
  2. Data concerning the cicatrization and regeneration action of a combination containing silver nanoparticles. Hagiu B. A., Tura V., Ungureanu L. B., Neagu A., Sandu A.V., Mangalagiu I. I., Mungiu O. C.